วอลเปเปอร์ลายจิตรกรรมไทย

ภาพจิตรกรรมไทยสวยๆ ใช้เป็นแนวทางในการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่แก่ฆราวาสที่ไม่รู้หนังสือในสมัยอดีต ซึ่งจะพรรณนาถึงตอนต่างๆ จากพระชนม์ชีพในอดีตของพระพุทธเจ้า

และมักมีฉากหลังรอบข้างจากการใช้ชีวิตในหมู่บ้านร่วมสมัยเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นสมัยพุทธกาล

ภาพพระพุทธเจ้าศิลปะจิตรกรรมแบบไทย

วอลเปเปอร์พุทธศาสนา ภาพวาดพระพุทธเจ้านั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์ ใช้ตกแต่งในโบสถ์

ภาพพระพุทธเจ้าศิลปะแบบไทยโบราณ

วอลเปเปอร์ลวดลายพระพุทธเจ้า แสดงปฐมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์ บรรลุโสดาปัตติผล

ภาพพระพุทธเจ้าจิตรกรรมฝาผนังแต่งบ้าน

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยดั้งเดิม พระพุทธเจ้านั่งสมาธิบนกำแพงวัด

วอลเปเปอร์พุทธศาสนาแต่งห้องพระ

วอลเปเปอร์ลวดลายพระพุทธเจ้า พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ขณะสดับพระธรรมเทศนา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามของวัดไทย

วอลเปเปอร์ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายพระพุทธเจ้าที่สวยงามของวัดไทย

ภาพพระพุทธเจ้าปรินิพพานจิตรกรรมฝาผนัง

วอลเปเปอร์พุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังศาสนาพุทธวัดไทย

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังศาสนาพุทธ เหล่าเทวดาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม

ภาพพระพุทธเจ้ากับสาวกห้าคนแรก

วอลเปเปอร์ภาพพระพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาครั้งแรกกับสาวกพระภิกษุสงฆ์และเทวดา

ภาพถวายข้าวมธุปายาสแก่พระพุทธเจ้า

พิมพ์ภาพลายพระพุทธเจ้า การถวายข้าวมธุปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ำ

ภาพพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเพื่อตรัสรู้

ภาพพสำหรับแต่งห้องพระ ลวดลายพระพุทธเจ้าปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ภาพศิลปะพระพุทธเจ้าแสดงธรรม

ภาพวาดศิลปะจิตรกรรมไทยบนฝาผนังในวัด สวยงามสีสันคมชัด

ภาพพระพุทธเจ้าศิลปะจิตรกรรมสวยงาม

วอลเปเปอร์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เทพ ยักษ์ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า

วอลเปเปอร์พุทธศาสนาและความเชื่อ

วอลเปเปอร์ภาพวาดพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้าน

วอลเปเปอร์พุทธศาสนาในอดีต

ภาพวาดจิตรกรรมพระพุทธเจ้า ศิลปะแบบไทยโบราณ การทำบุญตักบาตรยามเช้า

วอลเปเปอร์พระสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภาพจิตรกรรมฝาผนังลายไทย กิจวัตรของพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา

วอลเปเปอร์พระพุทธเจ้าโปรดองคุลีมาล

พิมพ์ภาพพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสั่งสอนองคุลิมาล จนรู้สำนึกผิด

ภาพวาดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา

ภาพวาดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์

ภาพวาดพระพุทธในแบบร่วมสมัย

วอลเปเปอร์ลวดลายพระพุทธเจ้า ศิลปะร่วมสมัย เสน่ห์ที่งดงามไม่ธรรมดา

ภาพวาดพระพุทธรูปแบบไทยโบราณศิลปะเก่าแก่

ภาพวาดลวดลายพระพุทธเจ้า แบบไทยโบราณศิลปะเก่าแก่ ตกแต่งผนังวัดไทย

ภาพวาดพระพุทธเจ้าระหว่างสงคราม

ภาพวาดพระพุทธเจ้าระหว่างสงครามหลายฝ่าย ทั้งเหล่าเทวดา ยักษา มนุษย์โลก

ภาพวาดพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระอรหันต์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า เป็นการเทศนาสั่งสอนพระอรหันต์